• plac zabaw
 • budowanie
 • trening
 • szczęście
 • w grupie

Najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo oraz wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka. Bierzemy za te słowa pełną  odpowiedzialność i nie są one dla nas hasłem reklamowym lecz zobowiązaniem, z którego wywiązujemy się w codziennej pracy.

Zdajemy sobie sprawę, że okres przedszkolny jest niezwykle istotnym i jedynym takim czasem dla rozwoju dziecka, biorąc pod uwagę całe jego życie.
„Razem w przedszkolu” autorstwa Jolanty Andrzejewskiej i Jolanty Wieruckiej, to program wychowania przedszkolnego na podstawie którego pracujemy.
Pani Irena Zarzycka – nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE, ekspert MEN, konsultant merytoryczno – dydaktyczny, autorka wielu publikacji dla nauczycieli i rodziców –opracowała opinię w/w programu, w którym stwierdziła, iż jest on dostosowany do najnowszej podstawy programowej. Program, na podstawie którego pracujemy zakłada, że grupa przedszkolna jest wspólnotą osób uczących się i każde dziecko ma być w niej aktywne. Przedszkolak uczy się w naturze i kulturze, z czego wynikają cele i zadania poznawcze, etyczne i estetyczne.
Treści w programie ułożone są spiralnie na trzech poziomach wiedzy i umiejętności. Koncentrują się wokół pojęć:  przestrzeń, czas, liczba, przyczynowość.
W założeniach programu zadaniem nauczyciela jest włączenie dziecka w dorobek kulturowy, towarzyszenie mu w rozwoju, budzenie zainteresowań, współtworzenie wiedzy o świecie i samym sobie, aktywna współpraca ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym

Edukację i wychowanie w naszym przedszkolu opieramy przede wszystkim na zabawie.
Obecnie „mówi się” wiele, o bardziej lub mniej znanych koncepcjach (metodach) w wychowaniu przedszkolnym, np.: Metoda Freineta, M. Montessori, R. Steinera, J. Korczaka, R. Meighan, D. Golemana, G. Doyla, H. Gardnera, Dobrego Startu, Metoda Projektu, Klanzy itd.
Można by tak jeszcze wymieniać i wymieniać. Jeśli chodzi o nas, to pracujemy wieloma metodami (koncepcjami). To, jaką metodę wybieramy zależne jest od wielu czynników: możliwości dziecka,  tematu zajęć, rodzaju zagadnienia itd. Uważamy, że w wielu z nich jest dużo dobrych rozwiązań, sposobów, z których warto czerpać  inspirację do edukacji i wychowania przedszkolaków.
Tak naprawdę wybór jednej z nich i ograniczenie się do niej – naszym zdaniem – w konsekwencji wyszłoby ze stratą dla dzieci. Dlatego czerpiemy wiedzę i naukę z wielu koncepcji i źródeł, które mogą wzbogacić szeroko pojęty proces wychowania i nauczania naszych podopiecznych.

PLAN DNIA W PRZEDSZKOLU „JAK U MAMY”

6.30 – 7.45

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

7.45 – 8.20

Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe – rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania.

8.20 – 9.15

Śniadanie (+ toaleta z myciem zębów).

9.15 – 10.45

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia w podgrupach. Zajęcia programowe i dodatkowe (wyjazdy, wycieczki).

10.45 – 11.45

Spacery, zabawy na świeżym powietrzu (w ogrodzie, placu zabaw, w lesie).

11.45 – 12.00

Przygotowanie do obiadu ( + toaleta).

12.00 – 13.00

Obiad (+toaleta z myciem zębów).

13.00 – 14.00

Odpoczynek, ćwiczenia relaksacyjne, drzemka dla chętnych, słuchanie bajek, opowiadań).

14.00 – 14.30

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy, piosenek oraz treści z języka angielskiego i włoskiego, słuchanie opowiadań lub fragmentów książek (również literatury w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”).

14.30 – 15.00

Przygotowanie do podwieczorku i podwieczorek.

15.00 – 17.30

Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Odbieranie dzieci.


     Oprócz zajęć wynikających ściśle z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w naszym przedszkolu prowadzimy następujące aktywności:

 • zajęcia gimnastyki porannej (codziennie przed śniadaniem);
 • zajęcia wychowania fizycznego (co najmniej dwa razy w tygodniu);
 • zajęcia plastyki z techniką (codziennie w różnym wymiarze czasowym);
 • zajęcia taneczne (w piątki o godzinie 11.00);
 • zajęcia rytmiczno – muzyczne (codziennie w różnym wymiarze czasowym);
 • zajęcia z języka angielskiego (codziennie – przeplatane w naturalny sposób w cały proces edukacji oraz na poziomie rozszerzonym trzy razy w tygodniu);
 • zajęcia z języka włoskiego;
 • jazda konna;
 • nauka pływania;
 • dogoterapia (raz w miesiącu);